Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

LECH, M., GARBULEWSKI, K., FRONCZYK, J.: Wykorzystanie metody elektrooporowej do badania zdolności sorpcyjnej materiałów reaktywnych
The use of electrical resistivity method to the sorption studies of reactive materials

ŻELAZOWSKA, M., MIROSŁAW-ŚWIĄTEK, D.: Model hydrodynamiczny przepływu wielkich wód rzecznych w Basenie Dolnym Biebrzy
Hydrodynamic model of a flood wave propagation in the Lower Biebrza Basin

POŁOŃSKI, M., ZIÓŁKOWSKA, A.: Wyznaczenie buforów czasu i terminu zakończenia przedsięwzięcia dla obiektu biurowego „Globis” we Wrocławiu
Setting buffers and completion date for project of office building “Globis” in Wrocław

Prace naukowo-przeglądowe
Review papers

GÓRECKA, M.: Standardy budynków niskoenergochłonnych w aspekcie kształtowania architektury
Standards of energy efficiency buildings from the point of view of architectural designing

RUTKOWSKA, G., LIPIŃSKI, P.: Analiza porównawcza rozwiązań strukturalno-materiałowych przegród poziomych w budownictwie jednorodzinnym
Comparative analysis of structural-material solutions of horizontal partitions in individual housing

DOMAŃSKA, M., WIERCIK, P., IDZIKOWSKI, R.: Problemy z uzdatnianiem wód zeutrofizowanych
Problems with eutrophicated water treatmentCopyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw